fbpx

עלות המכר

ירון ינאי > בלוג > מאמרים > עלות המכר

עלות מכר היא מושג מהעולם הפיננסי העסקי, המתאר את אחד המדדים החשובים ביותר לניהול כלכלי של עסק או להשקעה בו. עלות המכר מייצגת את ההוצאות הישירות הכרוכות בייצור או ברכישת המוצרים שנמכרו בתקופה מוגדרת. זהו מדד חשוב כיוון שהוא משקף באופן ישיר מידע מדויק על הרווחיות של העסק ועל היכולת שלו לשרוד ולצמוח לאורך זמן. היכרות עם המושג הזה היא חיונית לכל מי שמעורב בניהול העסק, מהבעלים ועד המנהלים, כדי להבטיח תמחור נכון, ניהול מלאי יעיל ושיפור מתמיד של תהליכי הייצור והרכש בעסק שלכם.

מהי עלות מכר?


עלות מכר היא ההוצאה הכוללת או המחיר הכולל של ייצור או רכישה של המוצרים שנמכרו על ידי חברה או עסק בתקופה מסוימת. זהו מדד קריטי להערכת יעילות הייצור והרווחיות של המוצרים לעסק. עלות המכר כוללת את כל ההוצאות הישירות הנדרשות להבאת המוצרים למצב שבו הם מוכנים למכירה. הוצאות אלו כוללות את עלויות החומרים, עלויות העבודה הישירה והוצאות הייצור הנוספות. עלות מכר אינה כוללת הוצאות עקיפות כמו הוצאות ניהול, שיווק והוצאות כלליות אחרות.

חישוב עלות המכר


חישוב עלות המכר מתחיל בספירת מלאי תחילתי של המוצרים המוכנים למכירה. לאחר מכן מוסיפים את סך עלויות הייצור או הרכישה במהלך התקופה. לבסוף מפחיתים את המלאי הסופי של המוצרים. זוהי הנוסחה הבסיסית לחישוב עלות המכר:

עלות מכר = מלאי תחילתי + רכישות או עלויות ייצור נוספות – מלאי סופי

לדוגמה, אם חברה מתחילה את השנה עם מלאי של 100,000 ש"ח, רוכשת או מייצרת מוצרים בעלות של 500,000 ש"ח במהלך השנה, ומסיימת את השנה עם מלאי של 150,000 ש"ח, עלות המכר שלה תהיה 100,000 ש"ח + 500,000 ש"ח – 150,000 ש"ח = 450,000 ש"ח

הדיוק בחישוב עלות המכר חשוב ביותר, לכן כדאי להיעזר בשירותי ניהול כספים במיקור חוץ. טעויות בחישוב עלולות להוביל להערכות שגויות של רווחיות ולפגוע בתכנון הפיננסי של העסק.

מה כולל סעיף עלות המכר?

סעיף עלות המכר כולל את כל העלויות הישירות הקשורות לייצור או לרכישת המוצרים הנמכרים בעסק. העלויות הישירות כוללות חומרים גולמיים אשר דרושים להליך הייצור, שכר עבודה ישיר של עובדים המעורבים בייצור והוצאות ייצור נוספות כמו חשמל, תחזוקה והוצאות נלוות אחרות. חשוב להדגיש כי סעיף עלות המכר אינו כולל הוצאות עקיפות כמו הוצאות ניהול, הוצאות שיווק והוצאות כלליות אחרות, אלא מתמקד אך ורק בעלויות ישירות של ייצור או רכישת המוצרים:

  • חומרים גולמיים – כל העלויות של רכישת חומרים גולמיים וצריכתם בתהליך הייצור. עבור יצרנים זה יכול להיות כל חומר ישיר המשמש ביצירת המוצר הסופי כמו פלסטיק, מתכת או כימיקלים. עבור קמעונאים זה כולל את העלות של קניית המוצרים המוכנים מהספקים
  • שכר העבודה הישיר – השכר המשולם לעובדים המעורבים ישירות בתהליך הייצור, כולל הטבות סוציאליות ותשלומים נוספים. לדוגמה, שכרם של העובדים בפס הייצור במפעל ייכלל בעלות המכר, אבל שכרם של אנשי הנהלה או צוותי השיווק לא ייכלל
  • הוצאות ייצור נוספות – כל ההוצאות האחרות הקשורות ישירות לייצור כמו תחזוקה, חשמל ותחבורה. לדוגמה, עלויות החשמל המנוצל במהלך הייצור או עלויות התחזוקה של המכונות המייצרות את המוצרים נחשבות כהוצאות ייצור נוספות

סיכום

עלות מכר היא אחד המרכיבים המרכזיים בדוח הרווח וההפסד של כל עסק. חשוב לדעת כיצד נעשה החישוב של נתון בצורה מדויקת לניהול פיננסי מוצלח ולשיפור הרווחיות של העסק על בסיס המוצרים הנמכרים בו.